Loose-Info.com
Last Update 2008/05/18
TOP - Perl - 演算子

演算子の優先順位と結合方向は次の表のとおりです。
優先順位は表の上ほど高くなります。

結合方向 演算子
項とリスト演算子(左方向)
->
++ --
**
! ~ \ 単項+ 単項-
=~ !~
* / % x
+ - .
<< >>
命名された単項演算子
< > <= >= lt gt le ge
== != <=> eq ne cmp
&
| ^
&&
|| //
..  ...
?:
= += -= *= etc.
, =>
リスト演算子(右方向)
not
and
or xor err