Loose-Info.com
Last Update 2008/05/18
TOP - Perl - 演算子 - 関係演算子

関係演算子には数値比較用と文字列比較用の2種類があります。
比較結果が真の場合は1、偽の場合は""を返します。

数値比較用
< : 左辺値より右辺値が大きい > : 左辺値より右辺値が小さい <= : 左辺値より右辺値が大きいか等しい >= : 左辺値より右辺値が小さいか等しい

文字列比較用(ASCIIコード比較)
lt : 左辺の文字列より右辺の文字列の方が大きい gt : 左辺の文字列より右辺の文字列の方が小さい le : 左辺の文字列より右辺の文字列の方が大きいか等しい ge : 左辺の文字列より右辺の文字列の方が小さいか等しい

(例)
print "1 < 2 → "; if (1 < 2) {print "true"} else {print "false"} print "\n"; print "1 > 2 → "; if (1 > 2) {print "true"} else {print "false"} print "\n"; print "1 <= 2 → "; if (1 <= 2) {print "true"} else {print "false"} print "\n"; print "1 >= 2 → "; if (1 >= 2) {print "true"} else {print "false"} print "\n"; print '"a" lt "b" → '; if ("a" lt "b") {print "true"} else {print "false"} print "\n"; print '"a" gt "b" → '; if ("a" gt "b") {print "true"} else {print "false"} print "\n"; print '"a" le "b" → '; if ("a" le "b") {print "true"} else {print "false"} print "\n"; print '"a" ge "b" → '; if ("a" ge "b") {print "true"} else {print "false"} print "\n";

実行結果
1 < 2 → true 1 > 2 → false 1 <= 2 → true 1 >= 2 → false "a" lt "b" → true "a" gt "b" → false "a" le "b" → true "a" ge "b" → false