Loose-Info.com
Last Update 2009/03/30
TOP - C# - 数値の書式

数値のリテラルを記述する主な方法には以下の書式があります。

・文字サフィックスにより型を指定しない場合
整数(int) : 100 浮動小数点数(double) : 100.123 1.00123E+2 16進数(int) : 0x64

・文字サフィックスにより型を指定する場合
符号付き整数(int) : 100 符号付き整数(long) : 1234567890123456789L(小文字の使用も可) 符号なし整数(uint) : 100U(小文字の使用も可) 符号なし整数(ulong) : 100UL(小文字の使用も可) 浮動小数点数(double) : 100.123 : 100D(小文字の使用も可) ← 整数をdoubleとして指定する場合 浮動小数点数(float) : 100.123F(小文字の使用も可) 10進数値(decimal) : 100.123M(小文字の使用も可)

(例)
int i = 100; double d1 = 100.123; double d2 = 1.00123E+2; int h = 0x64; long l = 1234567890123456789L; uint u = 1234567890U; ulong ul = 12345678901234567890UL; double d3 = 100; float f = 100.123F; decimal dc = 1234567890.12345678901234567890M; double d4 = 1234567890.12345678901234567890; Console.WriteLine("i : " + i); Console.WriteLine("d1 : " + d1); Console.WriteLine("d2 : " + d2); Console.WriteLine("h : " + h); Console.WriteLine("l : " + l); Console.WriteLine("u : " + u); Console.WriteLine("ul : " + ul); Console.WriteLine("d3 : " + d3); Console.WriteLine("f : " + f); Console.WriteLine("dc : " + dc); Console.WriteLine("d4 : " + d4);

実行結果
i : 100 d1 : 100.123 d2 : 100.123 h : 100 l : 1234567890123456789 u : 1234567890 ul : 12345678901234567890 d3 : 100 f : 100.123 dc : 1234567890.1234567890123456789 d4 : 1234567890.12346