TOP - C言語 - 数値の書式

数値を記述する方法には以下の種類があります。
整数     : 100
浮動小数点数 : 100.123
        1.00123E2
16進数    : 0x64
8進数    : 0144

long型整数     : 100L   → 末尾に"L"
符号なし(unsigned) : 100U   → 末尾に"U"

(例)
#include <stdio.h>

int main ()
{
  int  n1 = 100;
  double n2 = 100.123;
  double n3 = 1.00123E2;
  int  n4 = 0x64;
  int  n5 = 0144;

  printf("n1 = %d\n",  n1);
  printf("n2 = %7.3f\n", n2);
  printf("n3 = %7.3f\n", n3);
  printf("n4 = %d\n",  n4);
  printf("n5 = %d\n",  n5);

  return 0;
}

実行結果
n1 = 100
n2 = 100.123
n3 = 100.123
n4 = 100
n5 = 100


Copyright(C) 2006-2018 CLAYPOT. All Rights Reserved.