TOP - C言語 - 配列 - 多次元配列

多次元配列は次のように宣言します。

型名 名前1[値1][値2][...]...;

型名 : 配列要素の型の名前
名前1 : 1次元目の配列の名前
値1  : 1次元目の配列の要素の個数を表す整数値
名前2 : 2次元目の配列の名前
値2  : 2次元目の配列の要素の個数を表す整数値

...以降次元数により引き続き列挙可能

(例)
#include <stdio.h>

int main ()
{
  int i;
  int j;
  int *ip;
  int ia[3][3] = {{1, 2, 3},
          {4, 5, 6},
          {7, 8, 9}};
          
  for (i = 0; i < 3; i++)
  {
    for (j = 0; j < 3; j++)
    {
      printf("ia[%d][%d] = %d\n", i, j, ia[i][j]);
    }
  }

  ip = &ia[0][0];
  
  for (i = 0; i < 9; i++)
  {
    printf("i = %d : %d\n", i, *ip);     // ポインタを増加させメモリ上の順序で表示
    ++*ip;
  }

  return 0;
}

実行結果
ia[0][0] = 1
ia[0][1] = 2
ia[0][2] = 3
ia[1][0] = 4
ia[1][1] = 5
ia[1][2] = 6
ia[2][0] = 7
ia[2][1] = 8
ia[2][2] = 9
i = 0 : 1
i = 1 : 2
i = 2 : 3
i = 3 : 4
i = 4 : 5
i = 5 : 6
i = 6 : 7
i = 7 : 8
i = 8 : 9


Copyright(C) 2006-2018 CLAYPOT. All Rights Reserved.