Loose-Info.com
Last Update 2012/07/05
TOP - C言語 - 配列 - 多次元配列

多次元配列は次のように宣言します。

 型名    名前1 [  値1  ][  値2  ][...]...;

型名 :
配列要素の型の名前
名前1 :
配列の名前
値1 :
1次元目の配列の要素の個数を表す整数値
値2 :
2次元目の配列の要素の個数を表す整数値

...以降次元数により引き続き列挙可能

(例)
#include <stdio.h> int main () { int i; int j; int *ip; int ia[3][3] = {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}, {7, 8, 9}}; for (i = 0; i < 3; i++) { for (j = 0; j < 3; j++) { printf("ia[%d][%d] = %d\n", i, j, ia[i][j]); } } ip = &ia[0][0]; for (i = 0; i < 9; i++) { /* ポインタを増加させメモリ上の順序で表示 */ printf("i = %d : %d\n", i, *ip); ++*ip; } return 0; }

実行結果
ia[0][0] = 1 ia[0][1] = 2 ia[0][2] = 3 ia[1][0] = 4 ia[1][1] = 5 ia[1][2] = 6 ia[2][0] = 7 ia[2][1] = 8 ia[2][2] = 9 i = 0 : 1 i = 1 : 2 i = 2 : 3 i = 3 : 4 i = 4 : 5 i = 5 : 6 i = 6 : 7 i = 7 : 8 i = 8 : 9